กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ.


กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย (Health Care Unit) เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากร ใน 3 พื้นที่การศึกษาได้แก่ พื้นที่การศึกษาบางมด พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน และพื้นที่การศึกษาราชบุรี โดยมีโครงสร้างการบริหารขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

ในปัจจุบันกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มีการแบ่งสายงานภายในเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวในการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งสายงานเป็น 5 งาน ดังนี้


Our History

ผลิตภัณฑ์ (Products)

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยมีผลิตภัณฑ์ (Products) ของกลุ่มงานฯ คือ "การบริการด้านสุขภาพ (Health Care) ใน 4 มิติ" ได้แก่

  1. 1) การรักษาพยาบาล (Curative care) การบำบัดรักษาโรคเมื่อเกิดการเจ็บป่วย เพื่อให้หายป่วยและป้องกันความพิการ

    2) การฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation) มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยให้ทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น กายภาพบำบัด การฝังเข็มเพื่อการรักษา เป็นต้น

    3) การสร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมที่ถูกต้องเพื่อให้ร่างกายจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์

    4) การป้องกันควบคุมโรค (Disease prevention) มาตรการในการลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย


.

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยได้ปรับปรุงและพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความสามารถหลัก ดังนี้

พันธกิจ (MISSION) :

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ (VISION) :

มุ่งบริการด้านสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาต้นทุนสุขภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

ค่านิยม (Values) :

บุคลากรกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มีความเชื่อในหลักการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ดังนี้

1) ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพในทุกมิติอย่างเสมอภาค

2) เรายึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

3) เรามุ่งให้เกิดผลลัพท์ในการทำงานที่เอื้อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ


ความสามารถหลัก (Core competency) ขององค์กร

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยเป็นกลุ่มงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก และมีจิตสำนึกของการให้บริการโดยยึดถือความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ