Contact Us

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย คลินิกบางมด

  • สถานที่ตั้ง:กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย (คลินิกบางมด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (อาคารเรียนรวม 2: CB2 ชั้น 1)
  • โทรศัพท์ :0-2470-8446
  • โทรสาร: 0-2470-8444

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย คลินิกบางขุนเทียน

  • สถานที่ตั้ง:กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย (คลินิกบางขุนเทียน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 83 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 (อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยี ชั้น 1)
  • โทรศัพท์ :02-470-7030
  • โทรสาร: 02-470-7031

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย คลินิกราชบุรี

  • สถานที่ตั้ง:กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย (คลินิกราชบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (อาคารปฏิบัติการฯ ชั้น 1)
  • โทรศัพท์ :02-470-9980
  • โทรสาร:

เวลาทำการ

  • Monday - Friday - 9am to 5pm