กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ได้จัดโครงการ "ชาวมจธ. สุขภาพฟันดี ครั้งที่ 4 (KMUTT Dental Care 2017)" ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. โดยได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจพิเคราะห์และรักษาฟรี ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน เฉพาะนักศึกษามจธ. จำนวน 80 ราย

นักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพ (คลินิกบางมด) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยกลุ่มงานฯจะรับจองล่วงหน้าเพียง 60 รายเท่านั้น (ไม่รับจองคิวทางโทรศัพท์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐเศรษฐ์ (นักสาธารณสุข) โทร.8442

--โครงการดีๆไม่มีค่าใช้จ่าย--