การรักษาพยาบาล (Curative Care)

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มีบริการด้านการรักษาพยาบาลได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง จิตแพทย์ การจ่ายยาสามัญโดยพยาบาลวิชาชีพ และอื่น ๆ ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หัตถการเบื้องต้น เช่น ดูดขี้หู ฯลฯ การส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยนอนพักสังเกตุการณ์ การดูแลนักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นต้น โดยมีตารางเวลาให้บริการใน 3 พื้นที่การศึกษา ดังนี้