การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มีกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากรและนักศึกษา ได้แก่ การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาใหม่ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ การส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นต้น กิจกรรมต่างๆนี้มีให้บริการทั้ง 3 พื้นที่การศึกษา