การป้องกันควบคุมโรค (Disease Prevention)

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มีบริการด้านการป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย ได้แก่ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่บุคลากร มจธ. นักศึกษา และครอบครัว อาทิ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก วัคซีนทางเลือก เป็นต้น การจัดอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคที่กำลังระบาด การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก การให้ความรู้สื่อต่างๆ มีทั้ง 3 พื้นที่การศึกษา